Директива (89/552/ЕИО) на Съвета ("Телевизия без граници") относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност