Нормативна уредба


Европейска конвенция за трансгранична телевизия (ЕКТТ)

Допълнителни документи

EKTT.pdf