Нормативна уредба


Европейска конвенция за трансгранична телевизия (ЕКТТ)

Допълнителни документи
EKTT.pdf