Избор на генерален директор на БНТ

Начало » СЕМ » Избор на генерален директор на БНТ

Съветът за електронни медии прекрати процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия, тъй като на три поредни заседания, проведени на 29 юни 2022 г., нито един от кандидатите не събра 3 гласа.


Съветът за електронни медии на заседание, проведено на 23 юни 2022 г., взе решение (по протокол), с което допуска до трети етап на обявената Процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия – изслушване, следните кандидати:

Сашо Диков
Ирина Величкова
Сашо Йовков
Василена Матакиева
Емил Кошлуков
Венелин Петков
Красимир Ангелов
Светлана Божилова

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

27 юни 2022 г.
10:30 ч. – 11:55 ч. - Сашо Диков (вх. № РД-21-24-00-1/ 27.05.2022 г.)
12:15 ч. – 13:40 ч. - Ирина Величкова (вх. № РД-21-24-00-2/ 27.05.2022 г.)
14:15 ч. – 15:40 ч. - Сашо Йовков (вх. № РД-21-24-00-3/ 27.05.2022 г.)
16:00 ч. – 17:25 ч. - Василена Матакиева (вх. № РД-21-24-00-4/ 27.05.2022 г.)

28 юни 2022 г.
10:30 ч. – 11:55 ч. - Емил Кошлуков (вх. № РД-21-24-00-5/ 27.05.2022 г.)
12:15 ч. – 13:40 ч. - Венелин Петков (вх. № РД-21-24-00-6/ 27.05.2022 г.)
14:15 ч. – 15:40 ч. - Красимир Ангелов (вх. № РД-21-24-00-7/ 27.05.2022 г.)
16:00 ч. – 17:25 ч. - Светлана Божилова (вх. № РД-21-24-00-8/ 27.05.2022 г.)

Съветът прие правила за изслушване на кандидатите, които са публикувани на интернет сайта и могат да бъдат свалени от тук.


На 15 юни 2022 г., Съветът за електронни медии разгледа и прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия.
СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията и Процедурата, приета с Решение № РД-05-159/18.10.2016 г., отговарят всички 8 (осем) кандидати.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат:

1. Сашо Диков
2. Ирина Величкова
3. Сашо Йовков
4. Василена Матакиева
5. Емил Кошлуков
6. Венелин Петков
7. Красимир Ангелов
8. Светлана Божилова


На 23 юни 2022 г. СЕМ ще обяви допуснатите кандидати до трети етап на Процедурата – изслушване.


На 5 май 2022 г., Съветът за електронни медии, в изпълнение на правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, обяви процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия

Сроковете за отделните етапи на процедурата са:
  • подаване на документи – до 27 май 2022 г.;
  • оповестяване на кандидатите, които са допуснати до процедурата – до 15 юни 2022 г.;
  • оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – до 23 юни 2022 г.;
  • изслушвания – 27 и 28 юни 2022 г.;
  • избор на генерален директор – 29 юни 2022 г.