История

Начало » СЕМ » История

          Съветът за електронни медии (СЕМ) е създаден като национален регулатор в медийната среда в края на 2001 г. със закриването на  Националния съвет за радио и телевизия.(Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията  - ДВ бр.96 от 09.11.2001 год.). През годините съставът и структурата на регулаторния орган са претърпели много промени.

Декември 2011 г., 10 години СЕМ, Национален дворец на културата, зала Мати, присъстват членове от съставите на НСРТ и СЕМ.Отляво надясно: Александър Томов, Лилия Райчева, Райна Николова, Анюта Асенова, Мая Вапцарова, Мария Стефанова, Анна Хаджиева-първи ред; Веселин Стойков, Стефан Димитров, Георги Стоименов, Георги Лозанов, Бойчо Кулински, Александър Иванов, Нели Огнянова, София Владимирова – втори ред
 
          Идеята за  българската  медийна  регулация е от  края на  миналия век, когато на основание чл. 8 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) е предвиден Национален съвет за радио и телевизия (НСРТ) като специализиран държавен орган (ДВ бр.77/10.09.1996 г.).  Група народни представители атакува тогава пред Конституционния съд някои от разпоредбите на ЗРТ като противоречащи на Конституцията на Република България. Конституционният съд обявява част от тях за противоконституционни (Решение № 21/14.11.1996 г) и такъв надзорен орган не се създава.
         Година   по-късно   38-то   Народно   събрание   приeма   Закон  за  изменение  и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ бр.112/28.11.1997 г.). Въз основа на тези промени в началото на декември 1997 г. е сформиран  Националният съвет за радио и телевизия в 7-членен състав, като 4-ма се избират от Народното събрание и 3-ма се назначават от Президента на Република България. Стефан Данаилов, Йосиф Сърчаджиев, Александър Томов и Иван (Иво) Драганов са избраниците на парламента. Президентът назначава Димитър Коруджиев, Георги Лозанов и Милчо Костов.
      Приетият в края на следващата 1998 г. Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закон за радиото и телевизията (ДВ бр.138/1998 г.), разширява състава от 7 на 9 члена, от които 5-ма от парламентарната квота, а 4-ма от президентската. Новият избор на 38-то Народно събрание е: Александър Томов, Йосиф Сърчаджиев, Димитър Коруджиев, Иван Драганов и Нели Огнянова. Квотата на Президента включва: Тончо Жечев, Георги Лозанов, Светлана Божилова и Александър Иванов.
        През 2000-та година съставът на НСРТ се променя няколко пъти. В началото на годината Нели Огнянова подава оставка и на нейно място Народното събрание на 24 февруари избира Ивайло Петров. Месец след това на мястото на починалия Тончо Жечев президентът назначава Валентина Радинска. В края на 2000-та година съгласно изискванията на закона се провежда първата процедура за обновяване на състава на НСРТ чрез жребий, в резултат на който отпадат Александър Томов и Иван Драганов от парламентарната квота, и Александър Иванов – от президентската. На 21 декември 2000 г. Народното събрание връща отново в НСРТ за втори мандат Александър Томов и Иван Драганов, а Президентът назначава нов член - Бойка Янчева. След малко повече от три месеца тя подава оставка и е заменена от Младен Влашки.
         Приоритет на НСРТ в периода 1999-2001 г. е лицензирането на радио- и телевизионните оператори, с което стартира и процесът на структуриране на медийния пазар в България. Всички лица, желаещи да създават програма, кандидатстват за получаване на лицензия за радио- и/или телевизионна дейност, осъществявана чрез ефир, по кабел и/или сателит. Процедурата се провежда съвместно с Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД), която изисква становище и мотивирани решения от НСРТ по програмните документи на кандидатите.
      В този период е издадена лицензия на първия национален частен телевизионен оператор “Болкан нюз корпорейшън” АД, на първия частен търговски радиооператор с национален обхват – “Дарик Радио” АД, както и на втория национален частен телевизионен оператор “Нова телевизия – първи частен канал” АД.
       След направени изменения и допълнения на Закона за радиото и телевизията (ДВ бр.96 от 09.11.2001 г.) Националният съвет за радио и телевизия е закрит и неговите членове са освободени.Председатели на НСРТ:Александър Томов( декември 1997 – юли 2001) и Георги Лозанов (юли 2001 – ноември 2001). Правоприемник на НСРТ е Съветът за електронни медии (СЕМ).
      От 2001 година до днес регулаторните функции на национално равнище са отговорност на Съвета за електронни медии (СЕМ).
         В  първия състав на Съвета за електронни медии са: Лилия Райчева, Веселин Стойков, Мария Стефанова, Маргарита Пешева, Райчо Райков (избрани от Народното събрание) и Георги Лозанов, Тома Иванов, Стефан Димитров и Юлиана Тончева (назначени от Президента на Република България).
          В началото на 2002 г. СЕМ освобождава Веселин Стойков поради установено несъответствие с изисквания на закона за членство в регулатора. Неговото място с решение на Народното събрание  заема Анна Хаджиева.
     Следват периодични промени в състава на СЕМ, функция от законовите разпоредби, предполагащи т.н. ротация. Чрез тях се предпоставя „разминаване“ във времетраенето на парламентарната и регулаторната мандатност, като гаранция за независимост на органа от  възможни политически въздействия.
       Две години след създаването на Съвета за електронни медии, съгласно разпоредбите в ЗРТ, се провежда процедура за обновяване състава на Съвета. Чрез жребий отпадат Анна Хаджиева, Райчо Райков  и Георги Лозанов. Народното събрание избира за нов член  Райна Николова, Райчо Райков е посочен за втори мандат, а Президентът назначава Марко Семов.
 
Отляво надясно: Марко Семов, Райчо Райков, Райна Николова
 
          В края на м.ноември 2005 г. отново има процедура за обновяване на състава на Съвета. Жребият отрежда да напуснат Маргарита Пешева, Тома Иванов и Юлиана Тончева. Президентът попълва квотата си с Людмил Стайков и Милен Вълков, а Народното събрание дава втори мандат на Маргарита Пешева.
           В края  на  2006 Райчо Райков, а в началото на 2007 г. и  Марко Семов вече не са между живите.  До изтичане на техните мандати за непълен срок  съставът е обновен с влизането на Мая Вапцарова (парламентарен избор) и Бойчо Кулински (назначение на Президента).
         През  ноември  2007 г.  изтича  шестгодишният  мандат  на  Стефан Димитров, Мария Стефанова и Лилия Райчева. Обновяването на състава на СЕМ се извършва с близо едногодишно закъснение. През октомври 2008 г. Народното събрание оставя Мария Стефанова като член на СЕМ за втори мандат и отново избира Анна Хаджиева, отпаднала през 2003 г. при първата ротация в СЕМ. Президентската квота е попълнена с назначаването на Анюта Асенова.
      През октомври  2008 г. СЕМ освобождава Людмил Стайков като член на Съвета поради установено несъответствие с изисквания на закона за членство в регулатора и на негово място Президентът назначава Георги Стоименов.
        Съществени  за   формирането  на   съвременния  модел  на  функциониране  на националния медиен регулатор, за неговия обществен авторитет и международен престиж в условията на българската евроинтеграция са:
        - окончателното   хармонизиране  на  Закона  за  радиото  и  телевизията  с европейската правна уредба, включващ позициите на Директивата за аудио-визуални медийни услуги
           - укрепване на административния капацитет на СЕМ  и изграждане на интегрираната система за мониторинг, вкл. 6 регионални центъра в Пловдив, Благоевград, Варна, Видин, Бургас, Велико Търново чрез участие в проекти по програма PHARE.
         - домакинство на годишната сесия на Европейската платформа на регулаторните органи EPRA от 03 до 06 октомври 2007 г. в София

 
Семинар в х-л Адмирал по проект от програма PHARE 2008 г.
 
СЕМ - домакин на годишната сесия на EPRA 2007 г.
 
          До 2010 година Съветът изпълнява правомощията си в деветчленен състав.
 
Отляво надясно:Райна Николова, Бойчо Кулински, Анюта Асенова, Милен Вълков, Мая Вапцарова, Маргарита Пешева, Мария Стефанова, Анна Хаджиева, Георги Стоименов
 
          Мандатът на Бойчо Кулински от президентската квота приключва през януари 2010 и Президентът го назначава за втори пълен мандат. На 21 януари 2010 г. изтича мандатът на Райна Николова, месец след това тя подава оставка и през март излиза от състава на Съвета.  През април  изтича мандатът и на Мая Вапцарова. Парламентът попълва състава, като избира за членове на Съвета за електронни медии Георги Лозанов и София Владимирова.
 
Новият състав на СЕМ 2010 г.
 
Следва период на основни структурни промени в СЕМ.
          Гласувана e поправка в ЗРТ, с която съставът на СЕМ следва да се редуцира до 5 члена  – 3-ма от парламентарната квота и 2-ма от президентската. Не е уважено ветото  на Президента, мотивът му, че законът се променя заради конкретни представители в регулатора и възражението му срещу “практиката да се правят персонални закони,  които се отнасят до определени лица.” В края на юни Маргарита Пешева и Мария Стефанова от парламентарната квота, които са започнали втори мандат без прекъсване, както и назначеният само преди три месеца за втори мандат Бойчо Кулински от президентската квота вече не са в Съвета. В съответствие с разпоредбите президентската институция провежда жребий за определяне на втория представител, който следва да отпадне от състава на СЕМ  и това е Милен Вълков. В регулатора остават: Георги Лозанов, София Владимирова, Анна Хаджиева, Георги Стоименов и Анюта Асенова.
 
 
През 2012 г. изтича мандатът и на Георги Стоименов и новият Президент назначава Мария Стоянова.

Мария Стоянова
Дискусионна платформа  под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев:
ГОДИНА ПРЕДИ СТАРТА: ДИГИТАЛНА БЪЛГАРИЯ
 
През същата година жребият решава София Владимирова да напусне СЕМ. Година по-късно на нейно място Народното събрание избира Иво Атанасов.
След две години – в края на 2014 - изтича мандатът на Анна Хаджиева от парламентарната квота и на Анюта Асенова от президентската и съставът се попълва с Бетина Жотева. Встъпването й в длъжност се забавя с една година, тъй като се изчаква решението и на Народното събрание за парламентарната квота. Междувременно, в началото на 2016 година, следва оставката на Георги Лозанов като председател и като член на регулатора.
От април 2016 година съставът на Съвета за електронни медии е пълен, като Народното събрание избира София Владимирова и Розита Еленова за членове и назначената с указ на президента Бетина Жотева встъпва в длъжност.
На 9 май 2016 г.  Съветът  избира за председател  Мария Стоянова.
На 9 май 2017 г. за председател на СЕМ е избрана София Владимирова, като на същата дата 2018 г. е преизбрана за втори мандат.

Декември 2016 г., 15 години Съвет за електронни медии, присъстват членове от съставите на СЕМ.
Отляво надясно: Бойчо Кулински, Мария Стефанова, Мая Вапцарова, Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Юлиана Тончева, Мария Стоянова, Маргарита Пешева, София Владимирова, Розита Еленова, Бетина Жотева, Георги Стоименов.

Председатели на Съвета за електронни медии:
Маргарита Пешева (ноември 2001 – ноември 2002, ноември 2008 – ноември 2009);
Райчо Райков (ноември 2002 – декември 2006);
Мария Стефанова (декември 2006- октомври 2008);
Мая Вапцарова (ноември 2009-април 2010);
Георги Лозанов (април 2010 - април 2016 );
Мария Стоянова (май 2016 - май 2017);
София Владимирова (май 2017 - май 2020);
Бетина Жотева (май 2020 - април 2022);

Соня Момчилова (април 2022 - април 2024);
д-р Габриела Наплатанова (април 2024 -