ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Българската Национална Телевизия ЕИК 000672350
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Сан Стефано № 29
Органи на управление Генерален директор - Емил Кошлуков
Управителен съвет - Василена Матакиева, Антон Андонов и Христо Томов.Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БНТ 1 logo БНТ 1
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnt.bg/
Streaming  ONLINE
БНТ 2 logo БНТ 2
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен, релизиран в областта на културата и образованието
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnt.bg/bnt2/
Streaming  ONLINE
БНТ 3 logo БНТ 3
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортно-развлекателен
Времетраене 18:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 07.02.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnt.bg/
Streaming  ONLINE
BNT 4 logo BNT 4
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.01.2006 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-014-02
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnt.bg/bnt-world/
Streaming  ONLINE
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри 1. Услуга, достъпна на адрес: www.bnt.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, насочено към широка аудитория с акценти върху новините, публицистика, документалистиката и/или развлекателни предавания.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 01.01.2001 г.

2. Услуга, достъпна на адрес: www.bntnews.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в областта на актуалните новини и информацията.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 15.12.2015 г.

3. Услуга, достъпна на адрес: www.bntsport.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в областта на спорта.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 01.12.2004 г.

Териториален обхват неограничен