ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Русе ЕИК 000530632
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, пл. Свобода № 6
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, бул. Борисова № 26
Органи на управление Пенчо Пламенов Милков - кмет на община Русе
  Финансира се от Бюджета на Община Русе
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО - РУСЕ logo ОБЩИНСКО РАДИО - РУСЕ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
община Русе

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.04.2000 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-009-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://radioruse.com/
Streaming  ONLINE