ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

СД Бонев и Съдружие ЕИК 832004000
Държава България
Адрес на управление Доганово 2115,
Органи на управление Управител - Румен Бонев
Съдружници  Румен Бонев и Вирджиния Бонева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БОТЕВГРАД logo БОТЕВГРАД
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Местен
общините Ботевград и Ихтиман

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-093-01
Вид на доставчика Търговски
Решения