СД Бонев и Съдружие ЕИК 832004000
Държава България
Адрес на управление Доганово 2115,
Органи на управление Управители - Румен Любомиров Бонев, Велика Атанасова Младенова, Илия Младенов Младенов (заедно и поотделно)
Съдружници  Румен Любомиров Бонев, Велика Атанасова Младенова, Илия Младенов Младенов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БОТЕВГРАД БОТЕВГРАД
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Местен
общините Ботевград и Ихтиман

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-093-01
Вид на доставчика Търговски
Решения