ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

СТАТИС АД ЕИК 833172830
Държава България
Адрес на управление гр. София 1463, р-н Триадица, пл. България 1, НДК, зала 12
Органи на управление Евгени Маргаритов Димитров
Съвет на директорите:
Евгени Маргаритов Димитров
Диана Димитрова Младенова
Ася Тодорова Тодорова

Акционери  Седем-Осми АД, ЕИК 130589840 и СЕТ 666 ЕАД, ЕИК 200428476
Лица, упражняващи контрол 1.Седем-Осми АД, ЕИК 130589840 с представляващ Станислав Трифонов и акционери Станислав Трифонов и Диана Младенова.
2. СЕТ 666 ЕАД, ЕИК 200428476 с едноличен собственик на капитала и представляващ Станислав Трифонов.

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


7/8 TV logo 7/8 TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателно - информационен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 18.08.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-086-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация SVoD (Subscription Video on Demand).
Параметри Услугата предоставя неограничен достъп чрез интернет на аудио-визуални продукти чрез абонаментна такса, които са включени в каталог с определени от Статис АД заглавия. В рамките на предоставяната услугата се дава  достъп до плейлиста с аудио-визуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност предварително определени от Статис АД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 02.09.2020 г.