ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТВ Седем ЕАД (в несъстоятелност) ЕИК 175093731
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Красно село, ж.к. Бъкстон, бул. Цар Борис ІІІ № 159, ет. 11.
Адрес за кореспонденция гр. София, район Красно село, ж.к. Бъкстон, бул. Цар Борис ІІІ № 159, ет. 11.
Органи на управление Съвет на Директорите - Кирил Емилов Благоев
Изпълнителен директор - Кирил Емилов Благоев

  Краун медиа ЕАД, ЕИК 131419862 
Лица, упражняващи контрол Краун медиа ЕАД, ЕИК 131419862 с изпълнителен директор Десислава Тошева Тошева и едноличен собственик на капитала Краун Медия Лимитид (Кипър)  
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TV 7 logo TV 7
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-017-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://tv7.bg/
Streaming  ONLINE
СУПЕР 7 logo СУПЕР 7
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, детско- юношески
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-017-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://super7.bg/