ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТЕЛЕВИЗИЯ ВАРНА АД ЕИК 103104749
Държава България
Адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. Братя Миладинови No 68
Адрес за кореспонденция гр. Варна, район Одесос, ул. Братя Миладинови No 68
Органи на управление Представляващ - Петър Христов Иванов
Съвет на директорите - Петър Христов Иванов, Бисер Павлов Николов и Бистра Минкова Господинова

Акционери  Радостина Живкова Дражева и Даниела Живкова Мазакова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТВ ВАРНА logo ТВ ВАРНА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–019–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvvarna.com/
Streaming  ONLINE