Телевизия Европа АД ЕИК 115568068
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Възраждане, ул. Позитано № 30
Адрес за кореспонденция гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе № 88, ет. 1
Органи на управление Изпълнителен директор - Иван Иванов
Съвет на директорите - Добрин Иванов, Иван Иванов и Николай Костадинов


Акционери  ДИПИ ЕООД и Добрин Иванов
Лица, упражняващи контрол ДИПИ ЕООД, ЕИК 040392502, едноличен собственик на капитала Добрин Иванов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ РАДИО ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 105.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01-1-082-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 23.08.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–111–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvevropa.com/
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–020–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvevropa.com/