ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД ЕИК 115568068
Държава България
Адрес на управление гр. София 1700, р-н Лозенец, ж.к. Витоша, бул. Симеоновско шосе № 88
Органи на управление Изпълнителен директор - Иван Добринов Иванов
Съвет на директорите - Добрин Иванов Иванов, Иван Добринов Иванов, Николай Костадинов Костадинов


Акционери  ДИПИ ЕООД, Добрин Иванов Иванов
Лица, упражняващи контрол ДИПИ ЕООД, ЕИК 040392502, едноличен собственик на капитала Добрин Иванов Иванов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ logo РАДИО ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 105.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01-1-082-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ logo ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–020–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvevropa.com/
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ logo ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 23.08.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–111–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvevropa.com/