ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Дарик Радио АД ЕИК 831476119
Държава България
Адрес на управление гр. София 1504, район Оборище, бул. Дондуков № 82
Органи на управление Изпълнителен директор: Христо Георгиев Христов
Съвет на директорите: Албена Крумова Радева, Константин Петров Вълков, Христо Георгиев Христов

Акционери  Дарик Холдинг АД, ЕИК 130526625
Димка Иванова Михайлова-Радева
Рада Радосвет Радева
Света Радосвет Радева
Борис Радосвет Радев

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ logo ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 23.11.2000 г.
Лицензия 1-064-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://darikradio.bg/
Streaming  ONLINE
ДАРИК РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ (DRT)  
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-008-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения