ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

АЙ СИ ЕС ЕАД - в несъстоятелност ЕИК 131427179
Държава България
Адрес на управление гр. София 1505, р-н Оборище, ж.к. Подуяне, бул. Ситняково № 48, ет. 4
Органи на управление Милен Иванов Стаматов - прекратени правомощия
Постоянен синдик: Румен Илиев Ангелов

  Евробет ООД, ЕИК 121179290 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ШАНС ТВ  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–001–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.eurobet.bg/
Streaming  ONLINE