Община Гоце Делчев ЕИК 000024745
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. Царица Йоанна № 2
Органи на управление Владимир Кръстев Москов - кмет на Община Гоце Делчев
  Финансира се от Бюджета на Община Гоце Делчев
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
община Гоце Делчев

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 06.10.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-013-01
Вид на доставчика Обществен
Решения