ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Бургас ЕИК 000056814
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Александровска № 26
Органи на управление Кмет на Община Бургас - Димитър Николов Николов
Лица, упражняващи контрол Общински съвет Бургас
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ГЛАСЪТ НА БУРГАС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас , 98.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 17.12.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-1-069-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.radioburgas.net/
Streaming  ONLINE