ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЕТ Зетра - Петко Чернев ЕИК 030068263
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, жк. Здравец, бл. 202, вх. А, ап. 5
Органи на управление Петко Пейчев Чернев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ЗЕТРА logo ЗЕТРА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ловеч , 107.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.08.2008 г.
Лицензия 1-042-01-01
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://zetramedia.com/
Streaming  ONLINE
ЗЕТРА ТВ logo ЗЕТРА ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 10:00

Вид обхват Регионален
общините Ловеч, Плевен и Габрово

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.01.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-042-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://zetramedia.com/