ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Айтос ЕИК 000056764
Държава България
Адрес на управление гр. Айтос 8500, ул. Цар Освободител № 3
Телефон 055823450
е-mail vasilkakrasteva@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Айтос 8500, ул. Цар Освободител № 3
Органи на управление Васил Едрев - кмет на община Айтос
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Айтос
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО АЙТОС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
Община Айтос

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 24.03.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-010-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт https://aytos.bg/