Пинк БГ ЕООД ЕИК 201058617
Държава България
Адрес на управление гр. София 1527, ул. Бяло море № 7
Адрес за кореспонденция гр. София 1527, ул. Бяло море № 7
Органи на управление Йово Станишич и Зоран Тимотич - управители
Едноличен собственик на капитала  Пинк Интернешънъл Къмпани ЕООД - едноличен собственик на капитала.
Лица, упражняващи контрол Пинк Интернешънъл Къмпани ЕООД, ЕИК 06908381
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Пинк БГ  
Вид дейност Телевизия
Профил Музикален, Развлекателно - музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–012–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения