ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Ловеч ЕИК 000291591
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, ул. Търговска № 22
Адрес за кореспонденция гр. Ловеч 5500, ул. Търговска № 22
Органи на управление Корнелия Добрева Маринова - кмет
  Финансира се от Бюджета на Община Ловеч
Лица, упражняващи контрол Обюински съвет Ловеч
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО ЛОВЕЧ logo ОБЩИНСКО РАДИО ЛОВЕЧ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
Община Ловеч

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-018-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.lovech.bg/