ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Пловдивска митрополия на БПЦ ЕИК 115601125
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив, ул. Станислав Доспевски № 14
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. Станислав Доспевски № 14
Органи на управление Николай Методиев Севастиянов - Пловдивски митрополит
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ППТВ logo ППТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, култура и образование
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.12.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-074-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.plovdivskamitropolia.bg/
Streaming  ONLINE