Община Габрово ЕИК 000215630
Държава България
Адрес на управление гр. Габрово, пл. Възраждане 3
Адрес за кореспонденция гр. Габрово, пл. Възраждане 3
Органи на управление Таня Христова - кмет на община Габрово
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Габрово
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО - ГАБРОВО ОБЩИНСКО РАДИО - ГАБРОВО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 4:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
град Габрово

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 06.01.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-012-01
Вид на доставчика Обществен
Решения