Община Кърджали ЕИК 000235920
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали, бул. България № 41
Адрес за кореспонденция гр. Кърджали, ул. Миньорска № 1, ет. 3
Органи на управление Хасан Азис Исмаил - кмет на Община Кърджали
  Финансира се от Бюджета на Община Кърджали
Лица, упражняващи контрол Общински съвет Кърджали
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКО РАДИО КЪРДЖАЛИ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00

Вид обхват Местен
Община Кърджали

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-017-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.kardjali.bg/