ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Монтана ЕИК 00320872
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, ул. Извора № 1
Адрес за кореспонденция гр. Монтана 3400, ул. Извора № 1
Органи на управление Златко Живков - кмет на Община Монтана
  Финансира се от Бюджета на Община Монтана
Лица, упражняващи контрол Общински съвет Монтана
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИОЦЕНТЪР КАНАЛ - М - МОНТАНА logo РАДИОЦЕНТЪР КАНАЛ - М - МОНТАНА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00

Вид обхват Регионален
община Монтана

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-029-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.montana.bg/