ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЕИК 000056878
Държава България
Адрес на управление Средец 8300, пл. България № 8
Органи на управление Иван Димитров Кичев - кмет
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Средец
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО СРЕДЕЦ logo ОБЩИНСКО РАДИО СРЕДЕЦ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
населените места от Община Средец

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 19.10.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-023-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://sredets.bg/