ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Агро Ти Ви ЕАД ЕИК 202047285
Държава България
Адрес на управление гр. София 1421, СО - район Лозенец, ул. Червена стена № 46
Уеб сайт www.agrotv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1421, СО - район Лозенец, ул. Червена стена № 46
Органи на управление Изпълнителен директор - Светла Драгомирова Стефанова - Гърбешкова
Съвет на директорите - Светла Драгомирова Стефанова -  Гърбешкова, Мартин Георгиев Стоев, Виолета Митева Стефанова

Едноличен собственик на капитала  Агенция Европа ООД, ЕИК 175261714, с управител Мартин Стоев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


AGRO TV logo AGRO TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, селско стопанство и агробизнес
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.05.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-001-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.agrotv.bg/
Streaming  ONLINE
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация достъп до аудио-визуално съдържание на адрес agrotv.bg.
Параметри интернет сайт с видео съдържание, обхващащо новини, рубрики и предавания на Агро ТВ.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.01.2013 г.