ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

АГРО ТИ ВИ ЕАД ЕИК 202047285
Държава България
Адрес на управление гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. Червена стена № 46
Уеб сайт www.agrotv.bg
Органи на управление Светла Драгомирова Стефанова - Гърбешкова
Съвет на директорите:
Светла Драгомирова Стефанова -  Гърбешкова
Мартин Георгиев Стоев
Виолета Митева Стефанова

Едноличен собственик на капитала  Агенция Европа ЕООД, ЕИК 175261714
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


AGRO TV logo AGRO TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, селско стопанство и агробизнес
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.05.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-001-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.agrotv.bg/
Streaming  ONLINE
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация достъп до аудио-визуално съдържание на адрес agrotv.bg.
Параметри интернет сайт с видео съдържание, обхващащо новини, рубрики и предавания на Агро ТВ.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.01.2013 г.