ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Севлиево ЕИК 000215889
Държава България
Адрес на управление гр. Севлиево 5400, пл. Свобода 1
Адрес за кореспонденция гр. Севлиево 5400, пл. Свобода 1
Органи на управление Иван Иванов - кмет на община Севлиево
Лица, упражняващи контрол Общински Съвет - град Севлиево.
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНА СЕВЛИЕВО  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
община Севлиево

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.12.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-003-01
Вид на доставчика Обществен
Решения