ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

АНАИЛИ МИЛИ ЕООД ЕИК 201950687
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, р-н Триадица, бул. България 81 В, ет. 2, офис 5
е-mail [email protected]
Органи на управление Илиана Ангелова Беновска
Едноличен собственик на капитала  Ганимед ЕООД, ЕИК 121261353
Лица, упражняващи контрол Ганимед ЕООД, ЕИК 121261353 с управител Илиана Ангелова Беновска и едноличен собственик на капитала Митко Василев Лепоев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО К 2 logo РАДИО К 2
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, формат информационно–музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 93.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия ЛРР-01 1-065-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiok2.bg/
Streaming  ONLINE
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация достъп до аудио- и аудио-визуално съдържание в избран от потребителя момент.
Параметри достъпът до аудио и аудио-визуално съдържание се осъществява на адрес www.radiok2.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.01.2010 г.