ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Велико Търново ЕИК 000133634
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново, ул. “Майка България” № 2
Органи на управление инж. Даниел Панов – кмет
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - град Велико Търново
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велико Търново , 98.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 20.08.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-1-071-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://radiovelikotarnovo.com/
Streaming  ONLINE
ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 4:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
община Велико Търново

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 25.02.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-031-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://radiovelikotarnovo.com/
Streaming  ONLINE