ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЕИК 000133844
Държава България
Адрес на управление Лясковец 5140, пл. Възраждане № 1
Органи на управление Васил Димитров Христов - кмет
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Лясковец
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО - ЛЯСКОВЕЦ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:20

Вид обхват Местен
община Лясковец

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 26.01.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-004-01
Вид на доставчика Обществен
Решения