ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЕТ Нем - Генов - Георги Генов ЕИК 106570143
Държава България
Адрес на управление гр. Враца, ул. 28-ми Октомври, бл.11, вх. А, ет. 1
Адрес за кореспонденция гр. Враца, ул. 28-ми Октомври, бл.11, вх. А, ет. 1
Органи на управление Георги Димитров Генов 
Прокурист - Илияна Димитрова Ценова

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО СИЛВЪР  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Враца , честота 88.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-057-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://firmitel.info/silver/
Streaming  ONLINE