ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Информационен център на Министерство на отбраната ЕИК 129010545
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. Г.С. Раковски № 106
Органи на управление Владимир Миленски - директор
Лица, упражняващи контрол Министерство на отбраната
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК) logo ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, военна тематика
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 09.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-048-01
Вид на доставчика Обществен
Решения