ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Омъ - Илиеви ООД ЕИК 101752875
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. Вардар № 22
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Незабравка № 25, ет. 4
Органи на управление Управител -  Цветанка Ставрева Илиева
Съдружници  Зоран Димитров Илиев, Кирил Димитров Илиев, Цветанка Ставрева Илиева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БЕЛЛА  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години; формат AC Adult Contemporary
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич , 90.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-051-02-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiobella.com/
Streaming  ONLINE