ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Шумен ЕИК 000931721
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. Славянски № 17
Уеб сайт https://tvshumen.bg/
Органи на управление Христо Атанасов Христов - кмет
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Шумен
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН logo ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 12.08.2014 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-135-01
Вид на доставчика Обществен
Решения