ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Каварна ЕИК 000852697
Държава България
Адрес на управление Каварна, ул. Добротица № 26
Адрес за кореспонденция Каварна, ул. Добротица № 26
Органи на управление Елена Матеева Балтаджиева - кмет на община Каварна
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Каварна
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО КАВАРНА logo ОБЩИНСКО РАДИО КАВАРНА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
град Каварна

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 16.02.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-014-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://kavarna.bg/