ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Медицински Университет - Варна "Проф. Д-р Параскев Стоянов" ЕИК 000083633
Държава България
Адрес на управление гр. Варна, ул. "Проф. Марин Дринов" № 55
Органи на управление Ректор - проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.​
  Академичен съвет и Общо събрание
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


MU-Vi.tv logo MU-Vi.tv
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, медицина и здравеопазване
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.04.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-139-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://mu-vi.tv/