ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЕТА - ЖЕЛЕВА ЕООД ЕИК 203271507
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20
Органи на управление Мариана Венелинова Желева 
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ЕТА РАВА logo ЕТА РАВА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
областите Плевен, Ловеч, Враца иСливен

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 22.07.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-040-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.eta.bg/