ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Е - 79 ЕООД ЕИК 109030323
Държава България
Адрес на управление Дупница, ул. Христо Ботев № 43
Органи на управление Управител - Александър Благоев Миленков
Едноличен собственик на капитала  Ивкони ООД, ЕИК 130982758
Лица, упражняващи контрол Съдружници - Ивайло Любенов Константинов и Светлозар Тошков Любенов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


АСТРА ПЛЮС  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години,
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Дупница , 97.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия ЛРР-01 1-078-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения