ЕС ТВ ООД ЕИК 204764104
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО - район Оборище, ул. Георги С. Раковски № 70, ап. 1
е-mail office@stv.bg
Органи на управление Управител - Иван Стефанов Иванов
Съдружници  Иван Стефанов Иванов и Теодора Божидарова Славчева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


S TV S TV
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.03.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4–156–01
Вид на доставчика Търговски
Решения