ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Детелина Медия ООД ЕИК 205052565
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, кс. Златен рог, бл. 27, ет. 16
Органи на управление Управители - Димитър Борисов Богословов и Цветан Валентинов Ревански (заедно и поотделно)
Съдружници  Димитър Борисов Богословов и Цветан Валентинов Ревански
Лица, упражняващи контрол Димитър Борисов Богословов и Валентин Цветанов Ревански
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТВ 999 logo ТВ 999
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмово-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 03.07.2018 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-158-01
Вид на доставчика Търговски
Решения