Лакс Медиа ООД ЕИК 121819228
Държава България
Адрес на управление гр. София 1756, ж.к. Дървеница, бл. 46, вх. Б, ет. 6, ап. 33
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Ст. Кялъчев № 23
Органи на управление Управител - Владимир Любенов Михайлов
Съдружници  Иван Ботев Ласков, Павел Иванов Сотиров, Цветомила Петрова Михайлова и Владимир Любенов Михайлов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ХОТ ФМ - ВРАЦА РАДИО ХОТ ФМ - ВРАЦА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат Easy Listening
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Враца , 93.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-048-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tv-vratsa.bg/bg/radio-hot-fm/
Streaming  ONLINE