ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК 000413974
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, пл. Възраждане № 2
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Димитър Константинов № 23, ет. 2
Органи на управление Валентин Венциславов Христов - кмет
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Плевен
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО 1  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат музикален - хит, поп, рок
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр.Плевен , 107.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-059-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Streaming  ONLINE
ОБЩИНСКО РАДИО - ПЛЕВЕН  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00
понеделник - петък

Вид обхват Местен

населените места в община Плевен

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-008-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://radio.pleven.bg/
Streaming  ONLINE