ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

КАБЕЛ САТ - ЗАПАД ООД ЕИК 101140198
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Владо Черноземски № 26
Телефон 073/ 832271
е-mail ultranet@abv.bg
Органи на управление Вилимир Вълчев Алтънов, Марин Янков Чукарски, Иван Владимиров Коцелов (заедно и поотделно)
Съдружници  Вилимир Вълчев Алтънов, Марин Янков Чукарски, Иван Владимиров Коцелов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТВ ЗАПАД logo ТВ ЗАПАД
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
областите Кюстендил и Благоевград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.07.2004 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-057-01
Вид на доставчика Търговски
Решения