Платформи

ВИ БОКС ЕАД ЕИК 175323082
Държава България
Телефон 02/ 80 50 000
е-mail [email protected]
Уеб сайт https://www.vbox7.com
Адрес на управление гр. София 1528, р-н Искър, ул. Неделчо Бончев № 10
Органи на управление Изпълнителен директор - Александър Георгиев Варов
Съвет на директорите - Емануил Маринов Манолов, Александър Георгиев Варов, Красимира Василева Хаджийска

Едноличен собственик на капитала Нет Инфо ЕАД, ЕИК 202632567
Лица, упражняващи контрол Нет Инфо ЕАД, ЕИК 202632567
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ за платформи § 1, т. 23а, б. "а" от ДР на ЗРТ
Платформи за споделяне на видеоклипове VBOX7
Интернет адрес(URL) https://www.vbox7.com/
Покритие национален
Дата на започване на дейността 01.01.2006