НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Реално и вълшебно ООД ЕИК 205389027
Държава България
е-mail miroslava_aneva@abv.bg
Адрес на управление гр. Благоевград, ул. Арсений Костенцев № 7, ет. 4, ап. 7
Органи на управление Управители - Мирослава Анчева и Юлий Анчев
Съдружници Мирослава Анчева и Деница Георгиева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри предоставяне на аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в областта на съдържание за деца от 0 до 6 г. и техните семейства и близки. Услугата е достъпна на адрес: https://realnoivalshebnotv.com/
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 07.07.2021 г.