НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Реално и вълшебно ЕООД ЕИК 205389027
Държава България
е-mail miroslava_aneva@abv.bg
Адрес на управление гр. Благоевград, ул. Арсений Костенцев № 7, ет. 4, ап. 7
Адрес за кореспонденция гр. София 1212, ул.Панагюрище № 27, ет. 6, ап. 11
Органи на управление Управител -  Юлий Анчев
Едноличен собственик на капитала Мирослава Анчева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри медийна услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудио-визуални предавания, специализирани в областта на съдържание за деца от 0 до 6 г., техните  семейства и близки, в резолюция HD, предварително определени от Реално и вълшебно ЕООД, даваща достъп в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог или плейлиста с аудиовизуални предавания. Достъпът се осъществява от място и по време, избрано от всеки потребител чрез DTH, VOD, PPV, IPTV, Cable, mobile, при поискване през Интернет, чрез разрешени устройства за съответния вид използване, както и чрез мобилното приложение на Реално и вълшебно ЕООД, достъпно на адрес: https://realnoivalshebnotv.com/.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 07.07.2021 г.