НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Мейт България ЕООД ЕИК 202280811
Държава България
Телефон 0898 696977
е-mail krasteva@matebg.eu
Адрес на управление гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Света Екатерина № 3, партер
Органи на управление Управител - Мила Кръстева
Едноличен собственик на капитала Мила Кръстева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения с готварска тематика, предварително определени от Мейт България ЕООД и включени в тематичен каталог: Mate Kitchen. В рамките на предоставяната услуга, която потребителят заплаща месечно, от оборудване, собственост на Мейт България ЕООД, се дава достъп до плейлист с аудиовизуални произведения, достъпни за потребителя в рамките на месец и се осъществява от място и по време, избрано от всеки абонат през DTH, IPTV, Cable, mobile, чрез разрешени устройства за съответния вид използване.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.04.2022 г.