НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Флаг Консулт ЕООД ЕИК 206783416
Държава България
Телефон 0877685520
е-mail infonews24i7@gmail.com
Адрес на управление гр. София 1220, СО - район Надежда, ул. Ломско шосе № 125, офис 4
Органи на управление Управител - Валерия Попова
Едноличен собственик на капитала Валерия Попова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга под редакционната отговорност на Флаг Консулт ЕООД, предоставяща на потребителите достъп да аудио-визуално съдържание при поискване. Достъпът до съдържание се осъществява на адрес: www.news24-7.bg

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 17.05.2023 г.