НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

ХИКСЕВ ЕООД ЕИК 202944250
Държава България
Телефон 08886077920
е-mail info.bogari@gmail.com
Адрес на управление гр. София, СО - район Оборище, ул. Московска № 27, вх. А, ет. 6, ап. 13
Органи на управление Управител - Анна Гайдарска
Едноличен собственик на капитала Анна Гайдарска

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ

Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Предоставяне на достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите. Съдържанието е достъпно на адрес www.bogari.bg и е с обществена насоченост, свързана с политика, култура, социални и обществени въпроси, касаещи гражданското общество.

Териториален обхват неограничен

Дата на стартиране 01.07.2023 г.