НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

АРК-БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК 130586132
Държава България
Телефон 0877755558
е-mail [email protected]
Адрес на управление гр. София 1407, ул. Лозенска планина № 3-5, ап.8
Органи на управление Управител - Стойчо Керев
Едноличен собственик на капитала Стойчо Керев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ

Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга под редакционната отговорност на АРК-БЪЛГАРИЯ ЕООД, предоставяща на потребителите в избран от тях момент достъп до видеосъдържание, подбрано от доставчика на медийни услуги, на интернет адрес https://novotopoznanie.bg/shows/.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.01.2023 г.